Wnioski z ewaluacji zawarte w raporcie Kuratorium Oświaty w Opolu:

 1. Nauczyciele dostrzegają potencjał uczniów oraz możliwość uzyskiwania przez nich lepszych wyników
  i sukcesów. Motywują ich do uczestnictwa w licznych konkursach przedmiotowych, artystycznych oraz
  zawodach sportowych. Gimnazjum otrzymało tytuł „Szkoły Odkrywców Talentów”.
 2. Szkoła dokonuje wielopoziomowej analizy wyników egzaminów zewnętrznych i osiągnięć uczniów
  wykorzystując w tym celu różnorodne metody. Opracowane na jej podstawie wnioski mogą wpływać
  na rozwój wiedzy i umiejętności gimnazjalistów.
 3. Nauczyciele podejmują wiele skutecznych działań profilaktycznych służących eliminowaniu zachowań
  negatywnych i wzmacnianiu pozytywnych postaw gimnazjalistów. Wdrażane zadania analizują, oceniają i w
  razie potrzeb modyfikują.
 4. System oddziaływań wychowawczych prowadzonych w szkole jest skuteczny. Dokonywana diagnoza
  oraz analiza potrzeb i możliwości uczniów wpływa na ich rozwój i wizerunek szkoły w środowisku.
  Gimnazjaliści znają i akceptują ustalone w szkole zasady zachowania.
 5. W opinii pracowników gimnazjum i jego partnerów, młodzież aktywnie uczestniczy w życiu szkoły
  i środowiska lokalnego. Współorganizuje m.in. Piknik Jedynki oraz uroczystą galę wręczenia TADZIKÓW.
 6. Szkoła podejmuje wiele działań edukacyjnych służących rozwojowi wiedzy i umiejętności uczniów.
  Nauczyciele wdrażają zadania zmierzające do aktywizacji uczniów podczas zajęć. W opinii uczniów nie
  wszystkie zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne są dla nich atrakcyjne i interesujące.

 Zobacz cały raport