e-Akademia Przyszłości

LOKALNE ZESPOŁY PROJEKTOWE

 

Grupa projektowa

Projekt Edukacyjny

„Chcemy zwyciężać, ale jak?”

rok szkolny 2011/2012

 

Projekt Edukacyjny

„Autobusy ludziom się (nie) kłaniają”

rok szkolny 2010/2011

 

e-Akademia Przyszłości

Projekt jest realizowany w Gimnazjum nr 1  od 1 września 2010 roku do końca roku szkolnego 2012/2013. Programem obięci są wszyscy uczniowie, którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2010/2011.

e-Akademia Przyszłości to ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych i przedsiębiorczości. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 3.3. – Poprawa jakości kształcenia z Poddziałania 3.3.4. – Modernizacja treści i metod kształcenia. Skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych na terenie całej Polski.

Misja Projektu

Przygotowanie uczniów gimnazjum do funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy i uczenia się przez całe życie.

Cel Projektu

Kształtowanie u uczniów siedmiu kompetencji kluczowych, które pomogą im w rozwoju zdolności i osobowości oraz pozwolą na jak najlepsze funkcjonowanie w nowoczesnym społeczeństwie:

  • porozumiewanie się w języku ojczystym,
  • porozumiewanie się w językach obcych,
  • kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne,
  • kompetencje informatyczne,
  • umiejętność uczenia się,
  • kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywność i przedsiębiorczość.

Projekt jest realizowany podczas zajęć z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, języka angielskiego, informatyki, przedsiębiorczości (WOS). Specjalnie do realizacji zaplanowanych w Projekcie zadań została uruchomiona platforma e learningowa, na której zostały zamieszczone wszystkie materiały dla uczniów i nauczycieli. Uczniowie mogą samodzielnie lub pod opieką nauczyciela korzystać z jednostek e-learningowych oraz komunikować się z biorącymi udział w Projekcie rówieśnikami z całej Polski. Dzięki indywidualnemu loginowi każdy nauczyciel i uczeń ma stały dostęp do platformy w każdym miejscu i czasie. Odpowiednie cechy funkcjonalne platformy pozwolą nauczycielom na tworzenie wirtualnych klas, a także sprawdzanie postępów i zaangażowania uczniów.

W ramach projektu e-AkademiaPrzyszłości stworzone zostały również:

  •  Wirtualne Koła Naukowe dla uczniów uzyskujących bardzo dobre wyniki podczas pracy z jednostkami e-learningowymi. Uczniowie ci stworzą Wirtualną Szkołę. Członkowie takiej szkoły, pozostając pod opieką kadry akademickiej wyższych uczelni, będą rozwijać swoje uzdolnienia podczas indywidualnego toku nauczania. Dla wyróżniających się uczniów Wirtualnej Szkoły, po pierwszym i drugim roku realizacji Projektu, zostaną zorganizowane pięciodniowe obozy naukowe w ośrodkach akademickich.

  • Szkolne Grupy Wyrównawcze dla uczniów, którzy uzyskali niski wynik ze sprawdzianu na zakończenia 6 klasy. Grupy te będą prowadzone przez pedagogów szkolnych metodami warsztatowymi. Celem warsztatów będzie rozwój myślenia abstrakcyjnego, wzrost samooceny, rozbudzenie aspiracji i nastawienie na twórcze rozwiązywanie problemów i podniesienie umiejętności uczenia się. Praca Szkolnych Grup Wyrównawczych jest przewidziana w pierwszym półroczu nauki gimnazjalnej.

  • Lokalne Zespoły Projektowe powstaną w każdej szkole. Zadaniem tych zespołów będzie przygotowanie, we współpracy ze środowiskiem lokalnym, projektów interdyscyplinarnych poruszających i rozwiązujących ekologiczne, społeczne, ekonomiczne lub inne problemy społeczności lokalnej. Projekty będą sukcesywnie publikowane na platformie e-learningowej – stworzą Ligę Lokalnych Grup Projektowych. Najlepsze projekty wezmą udział w przeglądzie krajowym.

W realizację tego projektu zaangażowali się następujący nauczyciele:

Imię i nazwisko nauczyciela Przedmiot
Wiesław GryllInformatyka oraz nadzór nad pracownią komputerową udostępnianą uczniom podczas realizacji projektu
Małgorzata StokłosaWOS oraz lider Lokalnej Grupy Projektowej w roku szkolnym 2011/2012
Jolanta WojtkówMatematyka oraz lider Lokalnej Grupy Projektowej w roku szkolnym 2010/2011
Józef PańczyszynJęzyk angielski oraz lider Lokalnej Grupy Projektowej w roku szkolnym 2010/2011
Bogusława DziałaGeografia oraz lider Lokalnej Grupy Projektowej w roku szkolnym 2011/2012
Agnieszka PliśChemia oraz lider Lokalnej Grupy Projektowej w roku szkolnym 2011/2012
Beata CholewczukBiologia oraz lider Lokalnej Grupy Projektowej w roku szkolnym 2011/2012
Dorota ZaklukiewiczFizyka
Aneta KendikLider Lokalnej Grupy Projektowej w roku szkolnym 2010/2011
Wanda Marques dos SantosLider Lokalnej Grupy Projektowej w roku szkolnym 2010/2011
Dorota Borkowska-WoźniakLider Szkolnej Grupy Wyrównawczej

Klasy uczestniczące w projekcie oraz przedmioty, które są realizowane zarówno w tradycyjny sposób jak i poprzez platformę e-learningową.


 Ulotka informacyjna dla rodziców

 

 

Ulotka informacyjna o programie