Krótko o szkole

Szkoła nasza wyposażona jest w nowoczesne pracownie komputerowe, w których odbywają się zajęcia nie tylko z informatyki ale również z innych przedmiotów. Warto dodać, że wszystkie komputery mają stałe łącze z Internetem.

Możemy pochwalić się dobrze wyposażonymi pracowniami matematycznymi, biologiczną, chemiczną, geograficzną, fizyczną i innymi. Na parterze szkoły znajduje się świetlica szkolna, z której korzystają uczniowie dojeżdżający. Mają oni zapewniona profesjonalną opiekę.

Uczniowie często zaglądają do biblioteki, która systematycznie wzbogacana jest w nowy księgozbiór. Zarówno w świetlicy, jak i bibliotece czekają na ucznia komputery, przy których może rozwijać swoje indywidualne zainteresowania.

Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na boisku szkolnym, w sali gimnastycznej, siłowni, sali bilardowej lub sali tenisa stołowego.

Gimnazjum nasze przywiązuje ogromną wagę do profilaktyki zdrowotnej, do dyspozycji uczniów są gabinety lekarski i stomatologiczny.

Swoje zainteresowania uczniowie mogą rozwijać wybierając klasy z poszerzonym programem nauczania:

 • sportowe,
 • sportowo-informatyczne z robotyką,
 • artystyczne,
 • językowe.

Potwierdzeniem zasadności istnienia takich klas są najlepsze w gminie wyniki egzaminów gimnazjalnych w naszej szkole.

W szkole odbywa się również szereg zajęć pozalekcyjnych, a są to:

 • koła przedmiotowe: polonistyczne, matematyczne, biologiczne, chemiczne, historyczne, fizyczne, informatyczne, koło teatralne „Paradoks”,
 • chór i zespół wokalno-instrumentalny, które uświetniają wszystkie uroczystości szkolne,
 • koło dziennikarskie, które wydaje gazetkę szkolną pt. „Spoker”,
 • koło europejskie EUKLIDESI.


Dbamy nie tylko o rozwój intelektualny ale również o kondycję fizyczną naszych uczniów. Do ich dyspozycji są SKS-y; mogą grać w siatkówkę, koszykówkę, tenisa stołowego, bilard, uprawiać lekkoatletykę.

Uczniowie Gimnazjum nr 1 aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym miasta. Cyklicznie odwiedzają Nyski Dom Kultury podczas Proscenium, spektakli teatralnych organizowanych dla młodzieży szkolnej oraz audycji umuzykalniających. Są niejednokrotnie nie tylko widzami, ale również sami występują na deskach nyskiego teatru.

Organizowane są także wyjścia do kina oraz do muzeum na lekcje muzealne.

W ramach integracji społeczności uczniowskiej co roku organizowany jest Rajd Gimnazjalny, pasowanie na gimnazjalistę, wycieczki klasowe oraz zielone szkoły w górach lub nad morzem.

Ponadto uczniowie i nauczyciele pracują nad integracją ze środowiskiem podczas imprez takich jak: Piknik Jedynki, Happening z okazji Dnia Ziemi, Drużynowy Turniej Matematyczny, Gimnazjada pod hasłem „My o Unii”, konkurs informatyczny „Tu mieszkam”, Rambit ekologiczny, Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego „Golden owl”.

Osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych na szczeblu rejonu i województwa, działalność artystyczna, laury w sporcie – wszystko to powoduje chęć uczestnictwa w społeczności szkoły.


Opracowała: Marzena Deja

Góra strony


Siatkarski Ośrodek Szkolny – piłka siatkowa dziewcząt

W Gimnazjum nr 1 w Nysie od 03.09.2012 funkcjonuje powołany przez Ministerstwo Sportu oraz Polski Związek Piłki Siatkowej Siatkarski Ośrodek Szkolny – piłka siatkowa dziewcząt.

W ramach SOS-u dziewczęta klasy sportowej biorą udział w zajęciach piłki siatkowej – 16 godzin tygodniowo oraz w rozgrywkach SOS.

Siatkarski Ośrodek Szkolny – piłka siatkowa dziewcząt pozwala łączyć wysoki poziom nauki z prawidłowym rozwojem fizycznym- „W zdrowym ciele zdrowy duch..”


Opracował: Andrzej Roziewicz


Góra strony

 

Klasy integracyjne

W naszym Gimnazjum funkcjonują klasy integracyjne, w których uczniowie niepełnosprawni integrują się z rówieśnikami.

W klasach tych:

 • pracuje wyszkolona kadra pedagogiczna,
 • zajęcia prowadzone są przez dwóch nauczycieli; nauczyciela przedmiotu i nauczyciela wspomagającego (pedagoga specjalnego) uczniów z dysfunkcjami,
 • oddziały klasowe liczą maksymalnie 20 uczniów, dzięki temu praca z uczniem jest zindywidualizowana,
 • uczniowie niepełnosprawni mają zapewnioną opiekę również podczas przerw między lekcjami,
 • stale współpracujemy z pedagogiem i psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Szkoła zapewnia uczniom:

 • zajęcia rewalidacyjne, terapię logopedyczną,
 • salę gimnastyczną do indywidualnych zajęć,
 • dostosowanie materiału do możliwości uczniów,
 • różnorodne zajęcia pozalekcyjne,
 • współpracę z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Zespołem do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Związkiem Osób Niepełnosprawnych.

 Dzięki nauce w klasach integracyjnych zdrowi rówieśnicy nabywają wrażliwości na potrzeby osób niepełnosprawnych, a dzieci niepełnosprawne umiejętności funkcjonowania w społeczeństwie.

Gimnazjum nr 1 jest budynkiem bez barier architektonicznych. W szkole funkcjonuje winda, podjazdy dla wózków inwalidzkich, toalety przystosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Jesteśmy otwarci na potrzeby osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Góra strony

 

Świetlica szkolna


W Gimnazjum nr 1 w Nysie funkcjonuje świetlica szkolna, która czynna jest codziennie od 7.50 do 15.10. Pełni ona głównie funkcję opiekuńczą i wychowawczą i stanowi integralną cześć szkoły. Zajęcia w świetlicy prowadzone są dla uczniów dojeżdżających do szkoły, oczekujących na autobus, a także dla tych, którzy nie uczestniczą w lekcjach religii lub wychowania fizycznego. Opieką wychowawczą zostają objęte również klasy, którym nie można zorganizować innego zastępstwa w czasie nieobecności nauczycieli.
Zadania realizowane przez świetlicę:

 • zapewnienie opieki w godzinach, w których uczeń nie ma zajęć lekcyjnych,
 • opieka nad uczniami dojeżdżającymi do szkoły autobusem szkolnym,
 • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej,
 • organizowanie zajęć mających na celu ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień,
 • tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków kultury życia codziennego,
 • rozwijanie samodzielności, samorządności i społecznej aktywności ucznia, dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie ucznia,
 • organizowanie racjonalnego dożywiania (bezpłatne drugie śniadanie dla uczniów zakwalifikowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej).

Uczniowie w świetlicy korzystają z komputerów z dostępem do Internetu, gier edukacyjnych i innych pomocy dydaktycznych, sprzętu RTV.


Świetlicę prowadzi wychowawca świetlicy i socjoterapeuta Anna Bogucka.

Góra strony

 

Zajecia socjoterapeutyczne „Każdy z nas jest niepowtarzalny”


Zajęcia socjoterapeutyczne są jedną z form pomocy uczniom przejawiającym zaburzenia zachowania. W Gimnazjum nr 1 w Nysie organizowane są one po zajęciach lekcyjnych w formie zajęć grupowych liczących do 10 uczniów.

Stosowane metody pracy w czasie zajęć to: rundka w kręgu, "burza mózgów", uzupełnianie zdań, techniki plastyczne, praca w parach lub małych grupach, gry i zabawy, odgrywanie scenek (psychodrama), relaksacja, wizualizacja.

Uczestnicy w czasie każdego spotkania mają zapewniony poczęstunek, finansowany ze środków Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Oprócz spotkań grupowych przewidziane są także warsztaty dla rodziców uczestników na temat właściwej komunikacji z nastolatkiem.


Zajęcia odbywają się w czwartki na 7 i 8 lekcji. Prowadzi je socjoterapeuta Anna Bogucka.

Góra strony

Baza szkoły

GIMNAZJUM NR 1
DYSPONUJE NOWOCZESNĄ BAZĄ DYDAKTYCZNĄ

 • Dwoma salami komputerowymi ze stałym łączem internetowym,
 • Siecią WiFi w całej szkole
 • Dobrze wyposażonymi gabinetami przedmiotowymi,
 • Salami z tablicami interaktywnymi,
 • Pracownią fotograficzną
 • Salą do zajęć taneczno – ruchowych z lustrami
 • Biblioteką i czytelnią wyposażonymi w programy multimedialne,
 • Świetlicą szkolną z komputerami,
 • Dużą salą gimnastyczną, wielofunkcyjnym boiskiem sportowym,
 • Salą do gry w tenisa stołowego,
 • Podjazdem dla niepełnosprawnych oraz windą,
 • Sklepikiem szkolnym,
 • Gabinetem logopedy, pedagoga i psychologa,
 • Gabinetem pielęgniarki.

Góra strony


Wizja i misja szkoły

„Szkoła naszych marzeń”

Szkoła moich marzeń –
Otwarta na świat,
Gdzie wiedza jest jak jabłoń;
Z początku wydaje się wielka
Niedostępna,
A czasem nawet brzydka.
Lecz jeśli się przyjrzymy,
Widzimy, że tak naprawdę jest to najwspanialsze z drzew
O pięknych, czerwonych owocach,
Złocących się w promieniach słońca.
Oczywiście, żeby jabłko dostrzec, trzeba się wspiąć na palce wysoko,
Wyżej...
Nie wszyscy od razu dostaną,
Lecz przyjdzie czas,
Że każdy,
Naprawdę każdy,
Będzie mógł zakosztować tych wspaniałych owoców;
Na początku trochę cierpkich,
Lecz później tak wspaniałych w swojej słodyczy...
Taka właśnie powinna być moja szkoła
Przyjazna i otwarta,
Która w dorosłym życiu pomoże nam odróżnić dobro od zła,
Wybrać najlepszą z dróg,
Dzięki której,
Jeśli nią podążymy,
Odnajdziemy szczęście i spełnienie.
Możemy dać je innym,
Którzy tego potrzebują.
Wtedy otrzymamy jeszcze więcej:
Przyjaźń i ciepło...
Taka powinna być moja szkoła.

Kasia Wojciechowska kl.2 M1
(wrzesień 2002 r.)

 • WIZJA SZKOŁY

Absolwent naszej szkoły jest osobą twórczą. Posiada umiejętność komunikowania się, współpracy, doskonalenia się, rozsądnego spędzania czasu wolnego. Dzięki nowoczesnej bazie dydaktycznej uczniowie wszechstronnie rozwijają się. Funkcjonująca w szkole sieć komputerowa, pozwala na korzystanie z programów multimedialnych na każdej lekcji i w domu ucznia, dlatego praca domowa może być przyjemnością. Internet pozwala uczniom na udział w telekonferencjach, grupach dyskusyjnych i zawieranie przyjaźni na całym świecie. Rodzicom zaś umożliwia kontakt ze szkołą również za pomocą poczty elektronicznej. Szkoła nasza jest liderem w tworzeniu nowej jakości w edukacji.

 • MISJA SZKOŁY

Gimnazjum nr 1 to szkoła nowoczesna, rozwijająca uzdolnienia i wdrażająca uczniów do samodzielności. Opiera się na pięciu mocnych filarach.

Kształcenie Wychowanie Opieka Nauczyciel Baza

Szkoła, dysponująca nowoczesną bazą dydaktyczną, oferuje uczniom szeroki wachlarz zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych. W oparciu o tę bazę uczniowie przy pomocy twórczej kadry nauczycielskiej są bardzo dobrze przygotowani do reprezentowania szkoły w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych formach rywalizacji. Proces dydaktyczny oparty jest o metody aktywizujące, dzięki którym uczeń sam odkrywa otaczający go świat. Odpowiednio dobrane programy nauczania dają możliwość tworzenia klas z uczniów o zbliżonych zainteresowaniach. Uczniowie potrafią racjonalnie organizować swój czas wolny, aktywnie uczestniczą w życiu klasy, szkoły i środowiska.

Góra strony