Rekrutacji do klas pierwszych Gimnazjum nr 1 w Nysie
na roku szkolnym 2016/2017:

 • Rozporządzenie MEN z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego.
  Zobacz tutaj...
 • Terminy postępowania rekrutacyjnego - załącznik do zarządzenia Opolskiego Kuratora Oświaty
  Zobacz tutaj...
 • Uchwała Rady Miejskiej w Nysie w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Nysa dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły i gimnazjum, liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
  Zobacz tutaj...

Dokumenty do pobrania

 • Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy
  (dla kandydatów z obwodu szkoły)  - wzór zgłoszenia
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy
  (dla kandydatów spoza obwodu szkoły) - wzór wniosku
 • Wniosek o przyjęcie dziecka do pierwszej klasy sportowej
  - wzór wniosku
 • Ankieta dla kandydatów do pierwszej klasy - ankieta

Informacje dodatkowe

 1. Do klasy pierwszej  kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem gimnazjum mogą zostać przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, na podstawie wniosku rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Warunkiem przyjęcia kandydata do oddziału sportowego jest:
  1. posiadanie przez kandydata bardzo dobrego stanu zdrowia, potwierdzonego orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu, które zostało wydane przez lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
  2. pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału (złożenie wniosku),
  3. uzyskanie pozytywnego wyniku próby sprawności fizycznej, która zostanie przeprowadzona w szkole 20.05.2016r.
   w godz. 15.00-18.00.


Informator o szkole

Ulotka o szkole