Statut szkoły

Dokument w pliku programu Word Dokument w pliku formatu .pdf

Przedmiotowe systemy oceniania - wagi ocen

Dokument w pliku programu Word Dokument w pliku formatu .pdf

Kodeks etyczny

Dokument w pliku programu Word Dokument w pliku formatu .pdf

Koncepcja pracy szkoły

Dokument w pliku programu Word Dokument w pliku formatu .pdf

Szkolny program profilaktyki

Dokument w pliku programu Word Dokument w pliku formatu .pdf


Plan działań profilaktycznych

Dokument w pliku programu Word Dokument w pliku formatu .pdf

Program wychowawczy

Dokument w pliku programu Word Dokument w pliku formatu .pdf

Plan działań wychowawczych

Dokument w pliku programu Word Dokument w pliku formatu .pdf

Harmonogram imprez szkolnych

Dokument w pliku programu Word Dokument w pliku formatu .pdf

Regulamin nagród i kar

Dokument w pliku programu Word Dokument w pliku formatu .pdf

Regulamin korzystania z boiska sportowego

Dokument w pliku programu Word Dokument w pliku formatu .pdf

Procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych

Dokument w pliku programu Word Dokument w pliku formatu .pdf

Procedura przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków

Dokument w pliku programu Word Dokument w pliku formatu .pdf

Szkolny zestaw programów nauczania

Dokument w pliku programu Word Dokument w pliku formatu .pdf

Zasady ustalania śródrocznej i rocznej oceny klasyfikacyjnej

Dokument w pliku programu Word Dokument w pliku formatu .pdf


Zarządzenie w sprawie: określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

Dokument w pliku programu Word Dokument w pliku formatu .pdf